روش و دور آبیاری زعفران

0
232
دوره آبیاری زعفران

در نقاط مختلف زعفرانکاری خراسان بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه از اول دهه اول آبان ماه آبیاری زعفران شروع می شود. اگر هوا گرمتر باشد، دیرتر و هرگاه سه زودرس باشد، در اوایل مهرماه مزرعه زعفران را آبیاری می کنند.

آبیاری اول:

در زعفران اولین آبیاری خیلی مهم است و تمام نقاط زمین باید به طور کافی یکنواخت آب بخورد تا گل های یک قطعه باهم، همزمان بیرون آیند. پس از آبیاری و گاو آمدن زمین با رعایت عمق کاشت زعفران، برای درهم گسسته شدن سله زمین از کلنگ، کج بیل ،چهارشاخ فلزی و یا از گاو آهن ایرانی (به عمق کم) استفاده می کنند و متعاقب آن زمین را ماله می کشند. شکستن سله زمین موجب می شود که جوانه های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آیند. باید توجه داشت که هنگام «کولیدن» زمین به پیازها صدمه نرسد.

آبیاری دوم:

 ۵-4 هفته بعد از آبیاری اول انجام می شود. چون آب بیشتر موجب جلو انداختن رشد برگها شده، برداشت گلها را مشکل می سازد. ضمنا عدم آبیاری زمین در این مدت موجب می شود که سطح خاک همچنان نرم باقی بماند و گلها به آسانی بتوانند از خاک بیرون آیند. علاوه بر این آبیاری در این مدت که با رفت و آمد گل چین ها مواجه است ، موجب فشرده کردن هرچه بیشتر خاک می گردد.

با این توضیح وقتی برداشت گلها تمام شد، دومین آبیاری انجام می شود. آبیاریهای بعدی به فاصله هر ۲4-۱۲ روز یک بار (بسته به مدار آبیاری روستا و وضعیت جوی) باستثناء مواقع يخبندان و بارندگی کافی، انجام می شود. آبیاری در مواقع يخبندان موجب می گردد که پیازها آسیب ببینند (بویژه موقعی که پیازها سطحی کشت شاه باشند).

اسامی آبهای اول تا سوم و آب آخر زعفران به این شرح است:

آب اول به نام بسار آب (یعنی آب بعد از شیار و شخم). آب دوم به نام زائیج آب (چون به تازگی برداشت گلها زعفران به اتمام رسیده آن را با زن زائو یا زایئچ مترادف می دانند).

آب سوم به نام کولش آب موسوم است زیرا که این آب بعد از وجین و پخش کودهای شیمیایی به زمین داده می شود. باید توجه داشت که بعد از وجین یک نوبت آبیاری به تأخیر بیفتد تا علف های هرز از بین رفته و مجددا سبز نشوند.

آب آخر که در درشت شدن پیاز مؤثر است به نام زرد آب یا مرگ آب معروف است.

[alert type=”info”]پیشنهاد می شود مطلب : “نیاز آبی زعفران” را بخوانید. [/alert]

منبع : کتاب زعفران جهان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید